Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Obsah kurzu

Absolvent vzdělávacího programu získá informace o funkčních změnách orgánových systémů způsobených stárnutím organismu. Dozví se, jak se stáří promítá do psychických procesů člověka a jak ovlivňuje jeho sociální začlenění. Bude veden k důstojnému zacházení se stárnoucím člověkem při zachování úcty a respektu k individualitě každého jedince. Absolvent kurzu získá praktickou zážitkovou zkušenost, jaké změny v organismu seniora nastávají a jaká omezení mu přinášejí v oblasti smyslového vnímání a v oblastech jemné a hrubé motoriky.


Témata

  • stáří – přirozená etapa lidského života
  • somatické a psychické změny
  • sociální zařazení a lidská důstojnost ve stáří
  • smyslové a pohybové změny
  • jak se cítí starý člověk
  • simulace změn gerontooblekem


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 31.10.2017

Časový rozvrh: 9.00 – 16.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0133-SP/PC,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 311017