Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci


Obsah kurzu

Při práci v pomáhajících profesích jsme takřka denně v kontaktu s lidmi. Mezilidské interakce často vyvolávají zlost, frustraci, nepohodu. Je dobré vnímat, jakým způsobem se může hněv projevit také v našich profesních vztazích, ale i na osobní úrovni, a jak s ním lze konstruktivně naložit. Můžeme si položit otázku: Jak se vlastně zlobím já a jaké to může mít důsledky pro můj profesní i osobní život? Hněv nás provází každodenním životem jako věrný partner. Občas není snadné udržet ho na uzdě. Jindy nás může sžírat a trápit. Někteří lidé si myslí, že se nehněvají, že mají vše pod kontrolou, ale mnohdy tomu tak není. Stává se, že vidíme hněv všude kolem a podivujeme se nad agresivními projevy ostatních a sami si nejsme schopni uvědomit, jaké signály sami vysíláme. Hněv můžeme promítat do druhého, popírat ho, potlačovat atd., ale není snadné s ním konstruktivně zacházet. Je dobré si uvědomit, že také hněv může mít konstruktivní potenciál, že nás může „provokovat“ k osobnímu růstu a „nutit“ dát své záležitosti do pořádku. Pokud máme přistoupit k zacházení s hněvem konstruktivně, je dobré si ho uvědomit, připustit, zkrátka reflektovat ho.  


Získané znalosti účastníka kurzu:

  • učí se vnímat a rozeznávat hněv u sebe (sebereflexe) i u druhých (klientů) a učí se konstruktivně reagovat
  • pochopí, jaký má hněv význam s přihlédnutím k jeho historii (Jak jsme se hněvali dříve? Jak nyní? Jak se kontrolujeme?)
  • naučí se, jaké mohou být projevy hněvu

Osvojené dovednosti účastníka kurzu:

  • dokáže rozeznat hněv u lidí s poruchami komunikace (vnímá neverbální projevy)
  • dovede si hněv připustit a konstruktivně ho komunikovat
  • umí pojmenovat obtížné momenty při práci s klientem v souvislosti s hněvem

    


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině.
Termín: 20. 9. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0586-SP/PC/VP
Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 200918