Důstojnost v nemoci a umírání

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen pro každého, kdo považuje za důležité, aby klientům, které doprovází, byla zachována lidská důstojnost. Je určen pro ty, kteří důstojnost vnímají jako hodnotu lidského života, která se stává velmi křehkou zejména v situaci, kdy se klient stává závislým na pomoci druhého. V kurzu se budeme věnovat definici a porozumění důstojnosti, budeme se věnovat způsobům, jak konkrétně v praxi důstojnost nemocného chránit a respektovat. Jako teoretický základ bude představen model „Důstojnost a starší Evropané“, který rozlišuje čtyři typy důstojnosti. Bude přiblíženo pojetí subjektivního a objektivního charakteru důstojnosti. 

Cílem kurzu je, aby si účastník dokázal propojit eticko – filozofické pojetí důstojnosti s praktickými kroky. To vše bude doplňováno konkrétními kazuistikami a praktickými zkušenostmi účastníků kurzu.
Kurz volně navazuje na Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči.

Témata

  • Důstojnost, definování a porozumění pojmu, hledání jeho praktického zarámování.
  • Důstojnost v kontextu sebehodnoty - potřebuji respektovat sám sebe, abych mohl respektovat a mít v úctě druhého.
  • Postavení důstojnosti do kontrastu nedůstojného přístupu jakožto neprofesionálního chování pečujícího.
  • Co prakticky znamená zachovat nemocnému důstojnost, jak může nemocný zůstat sám sebou a zároveň přijmout závislost na pomoci druhého a jak mu v tom může pomoci pečující? Co přispívá k tomu, aby mohla být důstojnost zachována?

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • rekapitulace poznatků
Termín: 4. 10. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0578-PC/SP/PP
Cena: 1.270 Kč bez DPH
Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21 %.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 041018