Základy ošetřovatelské péče o osoby z různých etnických a kulturních skupin v ČR

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

S postupující globalizací se bude zdravotnický profesionál stále častěji setkávat s jiným pacientem či klientem, než je v České republice běžné. Proto by mělo být součástí kvalitní ošetřovatelské a zdravotně sociální péče i zohlednění aspektů transkulturního ošetřovatelství. Pochopení identity a zvyků národnostních menšin, odlišnosti v komunikaci s cizinci, respektování jiných potřeb a zachování důstojnosti při ošetřování členů různých etnik je součástí kurzu. Nezůstane stranou ani spirituální dimenze – obřady různých náboženství, filosofie křesťanství, judaismu, islámu v krátkém přehledu.


Témata

  • úvod do multikulturního ošetřovatelství, minorita ve většinové společnosti
  • národnostní menšiny v ČR – Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové a další
  • kulturní, náboženské a sociální prožívání v ošetřovatelské péči, role rodiny
  • spirituální dimenze v ošetřovatelství 
  • etnoošetřovatelské posouzení – anamnestika
  • ošetřovatelská dokumentace, komunikace s pacientem/klientem a jeho příbuznými
  • rady pro praxi – jak začlenit transkulturní aspekty do péče
  • fotodokumentace ze zahraničních misí a zkušenosti lektorky
  • diskuze

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 14. 6. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 140618

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.