Úvod do poruch osobnosti

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz poskytne, základní vhled do poruch osobnosti, účastníci budou umět rozpoznat základní charakteristické projevy, naučí se komunikovat s těmito klienty.


Témata

  • Co je porucha osobnosti - vhled do tématu,pojmy, příčiny vzniku, projevy poruch osobnosti,  nástin vývojové psychologie a teorie zranění, která vedou ke vzniku poruchy os., vysvětlení pojmu porucha os., psychopatologie, výskyt v populaci, faktory které se podílí na vzniku poruchy os. ( traumata v nízkém věku, vliv rodinného prostředí, genetické predispozice), obecně projevy psychopatologií (nápadnosti v chování, vzhledu, sebepoškozování, manipulace, tenze a anxieta, společenská nebezpečnost, suicidalita)


  • Charakteristika jednotlivých typů poruch osobnosti - projevy jednotlivých poruch- jak poznat paranoidní poruchu. os., odlišení od schizoidní poruchy, typické znaky disociální poruchy os., emočně nestabilní poruchy ( a její podtypy impulzivní a hraniční typ), jak poznat histriónskou poruchu, typické znaky anankastické poruchy os., vyhýbavé poruchy os. a dalších specifických poruch (narcistická porucha, os. se závislými rysy), smíšená porucha os., charakteristické projevy a chování u pac. s poruchou os. (dělení dle MKN-10)


  • Kazuistiky z praxe
  • Praktická cvičení


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • napsání krátkého výstupního testu na 80% úspěšnosti


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0721-PC/SP/VP/PP
Cena: 14.000 - 15.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%