Workshop – Emoce v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah kurzu

V tomto kurzu se budeme věnovat emocím, které doprovázejí období umírání a smrti, období životních ztrát. Čeho a proč se lidé na sklonku života obávají, jak to prožívají a jak jim můžeme pomoci. Budeme se snažit porozumět doprovázejícím emocím u nemocných, jejich blízkých. Prostřednictvím sebezkušenosti se s tématy umírání, smrti, ztráty a zármutku setkáte také vy sami. Zároveň se podíváme na zdroje podpory, které mohu být pomocí v tomto náročném životním období našich nemocných, jejich blízkých i nás samých v roli pomáhajících.
Kurz volně navazuje na Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči.

Prosíme účastníky, aby při přihlašování se do tohoto kurzu dobře zvážili, zda je pro ně možné věnovat se tématu umírání a smrti také formou sebezkušenosti. Děkujeme.

Témata

  • sebezkušenost s nosnými tématy - umírání, smrt, ztráta, zármutek
  • pojmenování základních obav a doprovodných emocí nevyléčitelně nemocných, jejich blízkých a doprovázejících a hledání způsobů jejich zpracování
  • hledání a pojmenování základních zdrojů podpory

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků a lektora
Termín: 19. 6. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0117-PC/SP
Cena: 1.270 Kč bez DPH
Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21 %.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 190618