Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním – uvedení do problematiky

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Člověk prochází v průběhu života různými etapami. Některá období jsou radostnější jiná naopak obtížná a skličující. Stává se, že se nejsme schopni vyrovnat s náročnými životními zážitky a potom si rány, které nám život uštědřil, neseme dál, aniž si je uvědomujeme. Významnou roli zde hraje schopnost pracovníků vnímat životní osud každého klienta s vědomím, že každý projev v chování může mít svůj smysl a význam ve vztahu k jeho minulosti. Významnou roli zde hrají zážitky z dětství a traumatické životní události.

Kurz zohledňuje práci v paliativní péči.


Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině.
Termín: 10. 10. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0102-PC/SP/VP/PP
Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 101018