Teorie a základy praktické péče o pacienta

Cílová skupina účastníků kurzu

ošetřovatelé, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče), laici

Obsah kurzu

Při práci ve zdravotnictví i sociálních službách se setkáváme s lidmi, jejichž zdravotní stav, onemocnění, zdravotní postižení nebo pokročilý věk ovlivňují jejich schopnosti sebepéče a míru závislosti na pomoci druhých.


Aby mohli pracovníci v přímé obslužné péči (a nejen oni) správně a bezpečně pomoc poskytovat, je nutné, aby byli seznámeni se základy zdravovědy, se základními lidskými potřebami a jejich změnami.


Kurz pracovníkům umožní dozvědět se potřebné informace nebo mluvit o svých zkušenostech s péči o pacienty/klienty v běžných úkonech denního života – péče o hygienu, oblékání, podávání stravy, přesuny z lůžka atd. – a pacientům/klientům efektivně tuto pomoc a péči bezpečně poskytnout s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a individuální požadavky.

Témata

  • lidský organismus, lidské tělo, tělní systémy
  • změny v organismu ve stáří, nemoci, faktory ovlivňující zdraví
  • lidské potřeby a jejich hierarchie (fyzické, psychické, spirituální)
  • sebepéče a soběstačnost v denních aktivitách (sebeobsluha, strava, hygiena, volný čas, pohyb)
  • uspokojování lidských potřeb s ohledem na individualitu klienta
  • možné problémy při poskytování obslužné péče a jak jim předcházet (práce pracovníka u klienta, komunikace, pomoc, podpora)
  • diskuze


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.

Termín: 8. 3. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 080318