Základy multikulturní péče v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci

Obsah kurzu

S postupující globalizací se bude zdravotnický profesionál stále častěji setkávat s jiným pacientem či klientem, než je v České republice běžné. Proto by mělo být  součástí kvalitní ošetřovatelské a zdravotně sociální  péče i zohlednění aspektů transkulturního ošetřovatelství. Pochopení identity a zvyků  národnostních menšin, odlišnosti v komunikaci s cizinci, respektování jiných potřeb a zachování důstojnosti při ošetřování členů různých etnik  je součástí kurzu. Nezůstane stranou ani spirituální dimenze –  obřady různých náboženství,  filosofie křesťanství, judaismu a islámu v krátkém přehledu.

Témata

  • úvod do multikulturního ošetřovatelství, minorita ve většinové společnosti
  • národnostní menšiny v ČR – Romové, Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové a další
  • kulturní, náboženské a sociální prožívání v ošetřovatelské péči, role rodiny
  • spirituální dimenze v ošetřovatelství
  • etnoošetřovatelské posouzení - anamnestika
  • oš. dokumentace, komunikace s pacientem/klientem a jeho příbuznými
  • rady pro praxi – jak začlenit transkulturní aspekty do péče
  • fotodokumentace ze zahraničních misí a zkušenosti lektorky
  • diskuze 


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1212-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%